متر دو متری ۳ دایره

از مزیت های این محصول ماندگاری اعداد و سالم ماندن است،که عمده در قالب فلزی وهم در قالب لاکی وارد می شود.